VAŽNA NAPOMENA
Molimo Vas da obratiti pažnju na razliku izmedju ZAMENE i REKLAMACIJE. Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da Vam artikal iz bilo kog razloga ne odgovara, tada postupite po uputstvu za ZAMENU ARTIKLA.

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili u maloprodajnom objektu, neophodno je da sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini, i artiklom koji reklamirate, odete u maloprodajni objekat gde ste obavili kupovinu – u prodavnici ćete dobiti detaljna uputstva i pomoć oko
podnošenja reklamacije.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacije robe kupljene putem sajta
Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacije ili prigovora potrošača zbog nesaobraznosti ugovoru, robe kupljene putem sajta rs.beosport.com, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na reklamaciju.

Član 2.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Član 3.

Zbog nesaobraznosti robe i usluge ugovoru, postoji zakonska odgovornost.

Član 4.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 5.

U slučaju da se ustanovi nesaobraznost robe ugovoru, ista roba se može ponuditi kupcu i prodati po posebnim uslovima. Kupac će dobiti odredjeni popust za ovu robu. Na računu u napomeni će pisati da roba nije saobrazna ugovoru. Za ovu robu, potrošač ima pravo reklamacije u roku od godinu dana od dana kupovine, za oštećenje koje mu trgovac pre prodaje nije ukazao.

Član 6.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Ivadjo d.o.o., Stevana Markovića 8, 11080 Zemun, sa naznakom: REKLAMACIJA.

Troškove dostave snosi kupac.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 7.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca, a tu se misli na odgovor koji se daje u roku od 8 dana, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije.

Član 8.

U slučaju osnovanosti reklamacije i prihvatanja iste od strane trgovca, potrošač ima pravo, po sopstvenom izboru, na:
a. Zamenu reklamirane robe, za novu robu saobraznu ugovoru, ili otklanjanje nedostatka na robi (ukoliko je to moguće).
b. Povraćaj novčanih sredstava prema priloženom računu. Povraćaj novčanih sredstava potrošaču, izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 15 dana od dana rešavanja reklamacije.

Član 9.

Ako potrošač nije zadovoljan kako je rešena reklamacija ili prigovor, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. (čl.151. Zakona o zaštiti potrošača) Osnovni uslov za pokretanje vansudskog postupka od strane potrošača jeste prethodno izjavljivanje reklamacije trgovcu. Postupak vansudskog rešavanja sporova pokreće se podnošenjem predloga potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a koje dalje to prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja
vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača, ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može se videti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekominikacija: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/ha12.pdf

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.09.2014.
Poslednja izmena 17.12.2021.