Poslovne knjige

Poslovne knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige

Dnevnik je poslovna knjiga u koju se svakodnevno unose knjigovodstvene promene hronološki, odnosno redom po datumu nastanka, dnevnik je jedinstvena poslovna knjiga koja sadrži sve informacije o svim poslovnim događajima.

Glavna knjiga je osnovna knjiga u knjigovodstvu i suština samog knjigovodstva, ona sadrži
sve promene u poslovanju jedne firme.

Glavna knjiga sadrži unapred pripremljena konta koja,
zavisno potrebama firme, osiguravaju podatke za godišnje finansijske izveštaje.

Pomoćne knjige se po pravilu vode zasebno. Broj i vrsta pomoćnih knjiga zavisi od delatnosti, veličini i vrstama poslovnih događaja koji se javljaju u poslovanju firme. Kod pomoćnih knjiga se govori zapravo o analitičkom knjigovodstvu i kao najčešće se pojavljuju: knjiga blagajne, analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha, potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima.